Stanovy

Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody, z. s.
Stanovy spolku

Článek I.
Název a sídlo, základní ustanovení

(1) Česká Společnost pro Rorschacha a projektivní metody, z. s. (dále jen „ČSRaP“), původně založená ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu §3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.
(2) Název spolku je „Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody, z. s.“ a má své sídlo v Praze na adrese Testcentrum s.r.o., Antala Staška 78/1357, Praha 4. Užívanou zkratkou pro název spolku je „ČSRaP“. ČSRaP působí na celém území České republiky. Anglický ekvivalent jména spolku je: Czech Society of the Rorschach and Projective Methods. Anglický ekvivalent zkratky je: „CSRaP“.
(3) ČSRaP je dobrovolná, samosprávná, nekonfesní, nepolitická, profesní a odborná organizace s právní subjektivitou. Může pracovat samostatně, zavazovat se, nabývat práv, jednat s orgány státní správy a právnickými a fyzickými osobami u nás i v zahraničí.
(4) ČSRaP je kolektivním členem mezinárodní neziskové společnosti International Society of the Rorschach & Projective methods. ČSRaP se připojuje ke standardům International Society of the Rorschach & Projective methods a zastupuje v rámci této organizace své členy.

Článek II.
Účel spolku

(1) Účelem ČSRaP je sdružovat psychology, pedagogy, lékaře a jiné odborníky, kteří se zabývají psychologickou diagnostikou a ke své práci využívají Rorschachovu metodu anebo jiné projektivní metody. Účelem ČSRaP je podporovat komunikaci mezi nimi, usilovat o celoživotní postgraduální vzdělávání v projektivních metodách, podporovat odborné a profesně kvalitní využití projektivních metod v psychologické diagnostice a ve výzkumu.

Článek III.
Hlavní činnost spolku

(1) Činnost ČSRaP směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) Pořádáním pravidelných odborných setkání členů ČSRaP;
b) Pořádáním odborných vzdělávacích akcí, seminářů, workshopů, výcviků, konferencí;
c) Publikační, recenzní a editorskou činností;
d) Konzultační a poradenskou činností;
e) Zastupováním členů ČSRaP v mezinárodních organizacích;
f) Výzkumnou činností v oblasti projektivních metod a podporou výzkumu v této oblasti v České republice;
g) Podporou publikační aktivity jednotlivých členů;
h) Podporou výcviků v projektivních metodách pořádaných jednotlivými členy ČSRaP;
i) Podporou kvalitního a profesionálního zacházení s projektivními metodami v psychologické diagnostice.
(2) Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije ČSRaP tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Hlavní činnosti jsou financovány především z členských příspěvků, grantů a sponzorských darů.
Článek IV.
Členství ve spolku
(1) Členem ČSRaP může být fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským vzděláním a postgraduálním vzděláním v projektivních metodách. Za nezbytné minimum postgraduálního vzdělání v projektivních metodách je považován Základní kurz Rorschachovy metody (v min. rozsahu 130 hodin vzdělávání) akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR a následně supervize vlastní práce s Rorschachovou metodou. Supervize může proběhnout v rámci navazujícího Supervizního kurzu Rorschachovy metody, nebo ji mohou poskytovat individuálně jednotliví členové ČSRaP, ať již ve formě individuální nebo skupinové. Zájemce o členství doloží při přihlášce svůj životopis, přehled absolvovaných kurzů a doporučující reference svého supervizora. V případě, že se zájemce o členství profiluje v jiné projektivní metodě, než je Rorschachova metoda, nebo působí mimo oblast zdravotnictví, doloží své kvalifikace a jeho žádost je posuzována na členské schůzi individuálně s ohledem na jeho možný přínos spolku. Podmínkou členství je také osobní představení uchazeče na setkání členské schůze ČSRaP, na kterou je uchazeč pozván a prezentace kazuistiky z vlastní praxe, optimálně po dohodě se supervizorem.
(2) Členství uchazeče ve spolku vzniká na základě hlasování členů přítomných na členské schůzi ČSRaP. Pro přijetí uchazeče je nutná prostá většina hlasů přítomných členů ČSRaP.
(3) Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním;
b) volit a být volen do jednotlivých orgánů spolku;
c) odstoupit z funkce během volebního období;
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku;
e) podílet se na činnosti spolku;
f) být informován o usneseních rady ČSRaP, mít přístup k zápisům z členských schůzí ČSRaP;
g) být přijat a vyslechnut na nejbližším setkání ČSRaP, pokud si to člen přeje;
h) požádat o odbornou expertní pomoc v souvislosti se svou vlastní praxí;
i) být pověřen zastupováním zájmů ČSRaP při jednáních, které s činností ČSRaP souvisejí;
j) vstupovat do společného diskusního prostoru a využívat vzájemné podpory komunity v rámci ČSRaP.
(4) Člen spolku má povinnosti:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku;
b) řádně a poctivě vykonávat funkce, do kterých byl zvolen nebo jmenován;
c) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku;
d) aktivně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce;
e) platit pravidelně členské příspěvky, jejichž výši stanovila rada ČSRaP a schválila členská schůze ČSRaP. Členský příspěvek je splatný do konce května příslušného kalendářního roku;
f) dostavit se na jednání členské schůze, pokud k tomu byl písemně vyzván předsedou ČSRaP, nebo jeho pověřeným zástupcem.
(5) Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení (vč. oznámení v elektronické formě) o vystoupení člena předsedovi;
b) úmrtím člena;
c) zánikem spolku;
d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně porušuje zájmy ČSRaP i přes písemné napomenutí (vč. dopisu v elektronické formě) ze strany orgánů spolku, případně porušuje stanovy ČSRaP;
e) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
(6) Jmenný seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Pokud si to člen spolku přeje, je u jeho jména na internetových stránkách uveden i e-mailový kontakt. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda rady spolku ČSRaP ve spolupráci se správcem stránek při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
(7) Seznam členů spolku s jejich osobními údaji (datum narození, kontaktní adresa, e-mailová adresa) eviduje předseda rady spolku a organizační tajemník spolku, jejichž povinností je dbát na to, aby tyto údaje sloužily pouze pro potřeby navazování kontaktů mezi členy spolku navzájem, vzájemnou informovanost a nebyly zneužity k jiným účelům.
(8) Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.
(9 Čestné členství je vyhrazeno pro významné domácí a zahraniční odborníky, nevyplývají z něj práva a povinnosti řádného člena. Je chápáno jako forma kolegiálního ocenění. O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze na základě návrhu kteréhokoliv člena společnosti. Čestní členové mohou být zařazeni, pokud si to přejí, do společného komunikačního fóra spolku a být tak informováni o dění v ČSRaP, do kterého mohou přispívat svými komentáři.
Článek V.
Orgány spolku
(1) Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze;
b) rada spolku.

Článek VI.
Členská schůze

(1) Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov;
b) volí radu spolku a odvolává ji, případně pouze její jednotlivé členy;
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok;
d) schvaluje hospodaření spolku;
e) určuje a schvaluje plán spolku a jeho cíle na příští období;
f) schvaluje přijímání nových členů a rozhoduje o vyloučení členů;
g) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob;
h) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních;
i) rozhoduje o zániku spolku.
(2) Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
(3) Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou rady spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně (vč. elektronické pošty) alespoň jedna čtvrtina členů spolku. Zasedání členské schůze je neveřejné.
(4) Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda rady spolku členům spolku elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda rady spolku členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
(5) Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí rady spolku.
(6) Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání čtvrtina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas. Hlasy členů si jsou rovny. Hlasování je zpravidla veřejné. K tajnému hlasování se přistupuje pouze pokud se o tomto členská schůze před konkrétním hlasováním usnese.

Článek VII.
Rada spolku

(1) Rada spolku je statutárním orgánem spolku a skládá se z:
a) předsedy rady spolku;
b) organizačního tajemníka;
c) vědeckého tajemníka;
d) tajemníka pro hospodaření;
e) bývalého předsedy spolku.
(2) Rada spolku a obsazení jednotlivých funkcí uvedených v bodech a-d v radě jsou voleny na zasedání členské schůze. Rada spolku je volena na dva roky. Funkce bývalého předsedy je vyhrazena pro odstupujícího předsedu a její trvání je pouze jednoleté. Pokud není členská schůze usnášeníschopná (viz. bod VI/6 těchto stanov) přistupuje se ke korespondenčnímu hlasování v elektronické formě. V tomto případě pověří stávající předseda rady spolku tři členy spolku, kteří kontrolují transparentnost elektronického hlasování.
(3) Rada spolku organizuje a zajišťuje činnost spolku ve shodě s usneseními členské schůze. Rada spolku rozhoduje o všech otázkách činnosti společnosti, pokud si rozhodnutí o nich nevyhradí členská schůze. Posláním rady je organizovat a plánovat odborný a společenský program spolku, podílet se na mezinárodní i domácí reprezentaci spolku. Úkolem rady je zajistit kontinuitu společnosti, zajišťovat hospodaření spolku, předkládat členské schůzi přehled o hospodaření za minulé období. Rada spolku podle potřeby zřizuje komise k zajištění dílčích činností společnosti a pověřuje jednotlivé členy spolku dílčími úkoly.
(4) Všichni členové rady spolku vykonávají svoji činnost bez nároku na odměnu, mají ovšem právo na náhradu výdajů nezbytných pro tuto činnost.
(5) Pokud některý člen rady spolku dlouhodobě neplní povinnosti vyplývající z této funkce, má předseda rady spolku právo navrhnout členské schůzi odvolání člena rady a novou volbu konkrétní funkce v radě. Pokud není předseda rady spolku schopen vykonávat svou funkci, je jeho povinností pověřit zastupováním některého ze členů rady spolku. Pokud okolnosti situace nebo zdravotní stav vylučují možnost pověření zastupujícího předsedy, je úkolem rady spolku zvolit ze svých členů zastupujícího předsedu, případně se obrátit na členskou schůzi se jmenováním zastupujícího předsedy.
(6) Předseda spolku je veřejným zástupcem sdruženi. Jedná jménem rady spolku a disponuje podpisovým právem k účtu ČSRaP. Je volen nejvýše na dvě volební období za sebou. Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání členské schůze;
b) plánovat program členské schůze a vést agendu členské schůze;
c) archivovat zápisy ze zasedání členských schůzí;
d) důstojně reprezentovat ČSRaP na domácí i mezinárodní půdě.
(7) Organizační tajemník vede evidenci členů, podílí se na zajištění organizace odborných setkání společnosti, spolupracuje s předsedou rady při vedení agendy členských schůzí, spolupracuje při zpracování zápisů ze zasedání spolku.
(8) Vědecký tajemník organizuje odborný a vědecký program spolku, zajišťuje případné lektory a podílí se na pozvání zahraničních hostů.
(9) Tajemník pro hospodaření zajišťuje a kontroluje zejména příjem a výdej finančních prostředků spolku. Kontroluje účelnost vynakládání finančních prostředků spolku. Provádí bankovní transakce na pokyn předsedy rady spolku a má přístup k účtům spolku. Každoročně zpracovává přehled o hospodaření pro členskou schůzi.
(10) Bývalý předseda zajišťuje zejména kontinuitu společnosti, zůstává členem rady spolku po jeden rok od volby nové rady. Jeho rolí je podporovat nově zvoleného předsedu spolku, předávat mu důležité kontakty spolku, pomoci mu v naplňování dlouhodobých úkolů a závazků spolku, ostatním členům rady pomáhá svými radami a zkušenostmi.
(11) Rada spolku rozhoduje na základě konsensu jednotlivých členů rady. Konsensus může být vyjádřen ústně či písemně, vč. elektronické formy komunikace. Pokud v radě není dosaženo konsensu, přistupuje rada k hlasování. Rada spolku rozhoduje ve sporných otázkách hlasováním prostou většinou za všech členů rady. Každý člen rady má jeden hlas. Na návrh kteréhokoliv člena rady musí být hlasování tajné. Pokud nastane situace, že je dvakrát za sebou dosažena shoda hlasů, předkládá rada dílčí otázku projednání členské schůzi.

Účinnost od 26. 5. 2015, tato podoba stanov byla schválena na schůzi ČSRaP v Praze dne 26. 5. 2015.

Zapsal: doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.