Kurzy akreditované ČSRaP

Informace o kurzech v Rorschachově metodě, které jsou akreditovány ČSRaP

Existuje poměrně široká nabídka kurzů, workshopů a jiných nabídek vzdělávání v projektivních metodách. Posláním naší společnosti je mj. orientovat zájemce v této nabídce. Nabízíme proto nyní přehled výcviků a vzdělávání v Rorschachově metodě, které považujeme za kvalitní a případným zájemcům doporučujeme.

V nabídce jsou především základní kurzy. Tyto kurzy jsou certifikovány Ministerstvem zdravotnictví a mají jednotnou náplň a velmi podobnou hodinovou dotaci. Mají společný vzdělávací program (viz. níže v textu). Trvají kolem 2 let, v závislosti na struktuře a frekvenci výukových bloků. Jejich součásti je obvykle explicitně výuka v použití ROR u dětí. U některých kurzů se tato část neobjevuje v základní nabídce základního kurzu (např. kurz v Praze v Testcentru). Absolvování dětského ROR je však podmínkou k vydání certifikátu. To se týká především kurzu pořádaného Testcentrum Praha. Je pouze zdánlivě kratší.

Certifikát získávají pouze psychologové ve zdravotnictví. Základních kurzů se mohou účastnit i ti, co nemají zájem o certifikát. Získávají osvědčení o absolvování kurzu.

V současné době jsou dva odborníci odpovědní za průběh základních kurzů: PhDr. Anton Polák a PhDr. Jan Ženatý.

PhDr. Anton Polák ve spolupráci s PhDr. Igorem Obuchem nabízí Základní kurz v Brně. Bližší informace naleznete níže.

PhDr. Jan Ženatý je odpovědný za průběh vzdělávání v kurzech nabízených převážně v Praze. Jsou to kurzy : IPVZ Praha, Testcentrum Praha a ČSRaP Praha. Mimo Prahu běží stejný kurz organizovaný AKP Zlín. Všechny kurzy mají stejnou náplň a stejný rozsah. Lektorsky se na nich podílí PhDr. Dana Krejčířová, PhDr. Martin Lečbych, Mgr. Marek Macák, PhDr. Michal Pernička a Mgr. Roman Telerovský. Bližší informace naleznete níže.

Dr. Martin Lečbych, Dr. Seitl a Mgr. Pernička nabízení základní akreditovaný kurz Rorschachovy metody v Olomouci v rámci Institutu psychologických služeb. V rámci tohoto institutu jsou realizovány další kurzy v Tematickém apercepčním testu, Hand testu a dalších metodách. Bližší informace naleznete zde: http://institutps.cz/kurzy-pro-specialisty

Vzdělávací program základních kurzů

- Vývoj a současný stav rorschachovské diagnostiky. Srovnání s jinými projektivními metodami a metodami diagnostiky osobnosti.

- Teorie Rorschachovy metody. ROR jako percepčně-kognitivní metoda. ROR jako projektivní metoda.

- Výkladové principy Rorschachovy metody a používaná psychodiagnostická schémata.

- Modely diagnostiky osobnosti a obecná psychopatologie. Charakteristiky duševních poruch a onemocnění.

- Administrace Rorschachovy metody. Úvodní rozhovor, instrukce, asociační fáze inquiry. Technické i psychologické aspekty administrace. Znalost a technické zvládnutí všech fázích administrace.

- Vymezení odpovědi a obecné zásady signování. Signování percepčně-kognitivního uchopení, determinant, obsahů odpovědí. Praktický nácvik signování s využitím klinických materiálů.

- Kvantifikace dat, interpretace skórů a indexů s přihlédnutím k novým poznatkům a postupům statistického i psychodynamického přístupu.

- Diagnostika osobnosti, psychických funkcí a jejich poruch. Kognitivní funkce, kontrola realitou, emotivita, obranné mechanismy, agresivita. Psychické funkce z hlediska vývojového. Nosologie, diferenciální diagnostika.

- Uplatnění vývojové psychologie a obecné aspekty využití ROR v dětské klinické psychologii. Vztah k vývoji percepce, utváření pojmů, teorie mysli; vývoj sociální komunikace a vztahů a jejich vztah k vývoji reakcí na ROR podněty.

- Specifika administrace a signování Rorschachovy metody u dětí. Navázání kontaktu a motivace ke spolupráci, možnosti a důsledky různých modifikací postupu administrace a dotazování v předškolním věku a u dětí s kognitivním deficitem. Hodnocení PKU a kvality tvaru s ohledem na věk, obvyklé odpovědi v jednotlivých věkových obdobích.

- Vývojová stádia reakcí dětí na ROR tabule. Předškolní ROR – vývojové fáze (perseverativní, konfabulační a kombinačně konfabulatorní stadium; dosažení „zralého pojetí“; vztah k vývoji centrální koherence a pojetí teorie mysli

- Interpretace protokolů podle věku. Vývoj PKU a determinant v předškolním a mladším školním věku a v dospívání. Zvláštní fenomény – vývojový význam, vztah k psychopatologickým fenoménům u starších dětí a regresivním znakům u dospělých. Interpretační postupy v jednotlivých vývojových stadiích; orientační normy ve školním věk

- Charakteristické znaky a konfigurace v protokolech dětí s různými typy psychických poruch. Projevy pervazivních vývojových poruch, psychotické fenomény; úzkost, deprese, dissociativní poruchy, psychosomatické poruchy, ADHD, poruchy chování a vztahové poruchy – vodítka k diferenciální diagnostice.

ZPĚT NA ZAČÁTEKKromě základních kurzů jsou nabízeny tyto kurzy:

PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. Úvod do Rorschachovy metody, Rorschachovské škály, Hand test, Tematicko apercepční test. Kurzy probíhají v Olomouci. Bližší informace www.in-psycho.lecbych.cz

PhDr. et Bc. Tereza Soukupová, Ph.D., PhDr. Petr Goldmann: Rorschachova metoda a Comprehensive System v klinické psychologii dospělých. Kurz probíhá v Praze v PL Bohnice.
Jde o certifikovaný kurz, který je více zaměřený na klinickou praxi. Jeho součástí není ROR v dětské klinické psychologii. Bližší informace naleznete níže.

PhDr. Igor Obuch a PhDr. Anton Polák
Kurz Rorschachovy metody v Bratislavě. Hodinová dotace a struktura kurzu je podobná (nebo shodná) se Základním kurzem dr. Polaka v Brně. Bližší informace naleznete níže.

PhDr. Dana Krejčířová
Vývojové aspekty ROR metody a její užití u dětí. Bližší informace naleznete níže.

PhDr. Karolína Malá, Mgr. Hana Rudolfová
Chromatický asociační experiment (CAE). Bližší informace naleznete níže.

doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Kurz ROR v rámci nabídky Testcentra www.testcentrum.com/kurzy/6

PhDr. Karel Gawlik
Kurz MDZT Bližší informace naleznete níže.Bližší informace o jednotlivých kurzech:

Certifikovaný Základní kurz Rorschachovy metody - PhDr. Anton Polák

Certifikovaný kurz (akreditovaný MZ ČR) probíhá v 9 dvoudenních blocích po 15 hodinách (celková hodinová dotace 135 hodin) a je určený především klinickým psychologům. Celková doba trvání kurzu je 15 měsíců, cena jednoho bloku je 1.700Kč.
Kurz je ukončený certifikační zkouškou a jeho absolvování je hodnoceno 84 kredity.
Místo konání: NCOaNZO v Brně.
Lektoři: PhDr. A. Polák, PhDr. I. Obuch.
Kontakt: anpolak@seznam.cz

ZPĚT NA ZAČÁTEK

Certifikovaný Základní kurz Rorschachovy metody - PhDr. Jan Ženaty

Celý certifikovaný kurz probíhá jako teoreticko-praktická výuka, dotovaná 140 hodinami. Kurz probíhá ve 20-ti jednodenních blocích po 7 hodinách. Celková doba je 20 měsíců + 2 měsíce letních prázdnin.
Způsob zakončení kurzu:
Ověřování znalostí u účastníků se realizuje kontinuálně v průběhu celého kurzu (sledování rozvoje schopnosti aplikovat teorii ROR metody v práci s prezentovaným klinickým materiálem).
V závěru kurzu účastníci osvědčí svou kompetenci v práci s ROR písemným testem Po úspěšném absolvování obdrží účastník kurzu certifikát o absolvování akreditovaného certifikovaného kurzu a o získání zvláštní odborné způsobilosti k používání metody ROR v klinické psychologii.
Počet kreditů 84
Cena za jedno setkání je 1100 Kč.
Kontakt: zenaty@gmail.com

ZPĚT NA ZAČÁTEK

Rorschachova metoda a Comprehensive System v klinické psychologii dospělých

Kurz je zaměřen na teoretické zvládnutí a praktické využití metody v klinické psychologii. Cílem kurzu je osvojit si dovednost v užití Rorschachovy metody pro diagnostiku psychopatologických stavů a pro účely diferenciální diagnostiky. Frekventanti budou vycvičeni v Exnerově Comprehensive System (CS) s důrazem na reliabilitu a validitu Rorschachovy metody a na principy evidence-based psychology. Absolvent kurzu bude schopen kvalifikované diagnostiky psychopatologických stavů a osobnostních rysů na základě kvantitativní a kvalitativní analýzy rorschachovských dat. Zvláštní důraz je v kurzu kladen na diferenciálně diagnostické možnosti využití metody.

Certifikovaný kurz je akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR. Kurz je určen maximálně pro 15 účastníků. Celkový počet vyučovacích dnů je 15, vyučovacích hodin 105, celková délka kurzu je cca 1,5 roku. Za kurz lze započítat 63 kreditů.

Cena kurzu je 800,-Kč/vyučovací den, za celý kurz 12 000,-Kč.
náplň kurzu
• vývoj a současný stav psychologické diagnostiky pomocí ROR; teoretické pozadí projektivních metod a postavení ROR; administrace metody ROR
• úvod do Exnerova systému skórovaní a hodnocení ROR
• skórování a jeho procvičování: lokalizace, organizační aktivita, determinanty, obsah; P-odpovědi; speciální skóry;
• kvantifikace a interpretace výsledků: zpracování strukturálního souhrnu; kapacita pro kontrolu a zvládání stresu; afektivita; sebepercepce; interpesonální percepce a interpersonální chování; zpracovávání informací; mediace; ideace
• speciální otázky ROR diagnostiky; aplikace v klinicko - psychologické praxi
• řešení modelových případů
• řešení kazuistik z praxe frekventantů kurzu

V praktické části vzdělávání si frekventanti osvojí dovednost interpretovat získaná data.
Odborný garant a školitel: PhDr. et Bc. Tereza Soukupová, Ph.D., školitel: PhDr.Petr Goldmann

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, v níž budou ověřovány znalosti a dovednosti absolventů nezbytné pro práci s Rorschachovou metodou.

ZPĚT NA ZAČÁTEK

Kurz Rorschachovy metody v Bratislavě.

Kurz má 9 stretnutí, každé stretnutie obsahuje 15 hodín v priebehu dvoch dní, t.j. celkový rozsah kurzu je 135 hodín. Stretnutia prebiehajú s frekvenciou cca 6-8 týždňov. Kurz je pre psychológov, ktorí už majú ukončené vysokoškolské vzdelanie z odboru psychológie. Je zvlášť vhodný pre psychológov, ktorí pracujú v zdravotníctve, ale obsahom a zameraním môže byť vhodný aj pre psychológov, ktorí používajú ROR v iných oblastiach. Účastníci pracujú s protokolmi z vlastnej praxe, na základe týchto protokolov sa preberajú aj teoretické aspekty testu. Na jednom zo stretnutí sa prezentujú detské protokoly, na jednom škály na posúdenie úrovne osobnosti.

Kurz je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov, ako súčasť ďalšieho vzdelávania psychológov. Lektormi kurzu sú dr. Obuch (ktorý je zároveň aj odborným garantom) a dr. Polák. Prihlasovať sa možno u dr. Obucha.

ZPĚT NA ZAČÁTEK

Vývojové aspekty ROR metody a její užití u dětí
Lektor: PhDr. Dana Krejčířová

Rozsah: 4 denní kurz (teorie a rozbor vybraných protokolů)
Obsah kurzu: Seznámení se s vývojovými aspekty Rorschachovy metody při použití u dětí od předškolního věku do adolescence; specifika signování a interpretace výsledků s přihlédnutím k vývojovým aspektům :
1. část: Zvláštnosti administrace ROR u dětí. Vývoj dětských protokolů v předškolním věku, vývojová stádia protokolů a jejich vztah k regresivním fenoménům u dospělých, určování vývojové zralosti, hloubky regresu či stupně desintegrace; možnosti a meze kvalitativního přístupu k interpretaci. Příklady klinického využití ROR u dětí předškolních
2. část: Vývoj protokolů ve školním věku a dospívání; možnosti kvantitativního hodnocení a užití norem; interpretace s ohledem na věk a kognitivní zralost. Rozbor vybraných protokolů.
3. část: Speciální skóry a zvláštní fenomény v dětských protokolech a jejich vztah k poruchám myšlení; diagnostika poruch autistického spektra a dětských psychóz. Kasuistické ukázky.
4.část: Využití ROR v diferenciální diagnostice u dětí a dospívajících; známky úzkosti a deprese v závislosti na kognitivní zralosti; obraz ADHD, diferenciální diagnostika poruch chování, disociativní fenomény. Rozbor protokolů.

Cena za jedno setkání je 1100 Kč.

ZPĚT NA ZAČÁTEK

Chromatický asociační experiment (CAE)
Lektoři: PhDr. Karolína Malá, Mgr. Hana Rudolfová

Test prošel více jak dvacetiletým vývojem. Ještě za autorova života byl využíván kromě poradenské i klinicko-psychologické praxe také ve výzkumu. CAE lze užít v psychologické diagnostice všude tam, kde je potřeba vyšetřit osobnost a vztahy; pokouší se mapovat individualitu člověka jak v rovině vztahové, tak i psychodynamické. Vzhledem k tomu, že instrukce je jednoduchá a administrace relativně nezávislá na verbálních schopnostech klienta, bývá informativní i u osob se sníženým intelektem, klientů rychle unavitelných, lidí dlouhodobě sociálně deprivovaných. Diagnostika pomocí CAE umožňuje nahlížet na individualitu člověka komplexně: zajímají nás zde nejen osobnostní rysy anebo v případě psychiatrických pacientů diagnostické posouzení, ale zároveň širší psychosociální kontext. CAE v tomto ohledu plně vyhovuje požadavku víceosé diagnostiky duševních poruch, jakou požaduje klasifikace nemocí ICD-10 anebo americký DSM.

Kurz je rozvržen do 3 částí, účastníci každé z nich obdrží i přehledový studijní materiál ke každé části kursu. Plánované schéma kursu je následující:

1. Seznámení s principy metody, podnětovým materiálem CAE, základy vyhodnocení jednotlivých kritérií CAE, interpretační principy a vodítka
2. Hodnocení osobnostních charakteristik a vztahových kvalit za pomoci CAE, modelové kazuistiky (emotivita, agresivita, vztahové kvality, CAE a inteligence, sociální percepce, sebereflexe, a další)
3. Využití CAE v diferenciální diagnostice psychických poruch a poruch chování, modelové kazuistiky (diferenciální diagnostika duševních poruch pomocí CAE Nabízený kurs má za účel seznámit frekventanty s původní českou projektivní metodou pro dospělé, jejíž autorem byl psycholog Vadim Ščepichin a jíž rozpracoval se svou ženou Janou Gargí Ščepichinovou.

Cena: 1100 Kč za jedno setkání

ZPĚT NA ZAČÁTEK

Multidimenzionální kresebný test (MDZT)
Lektor: PhDr. Karel Gawlik

Dlouhodobě nabízený kurz v MDZT Dr. Karla Gawlika. Kurz má následující strukturu:
1. Postavení MDZT mezi projektivními a kresebnými testy : 1 hod.
2. Aplikace testu a testové uspořádání: 2 hod.
3. Signování formálních proměnných teoreticky a prakticky: 3 hod.
4. Signování obsahových proměnných teoreticky a prakticky: 3.hod.
5. Kvalitativní hodnocení testu: 2 hod.
6. Kombinované proměnné: 2 hod.
7. Diagnostika: 6 hod.
8. Diferenciální diagnostika: 1 hod.
9. Využití MDZT v rámci psychoterapie: 1 hod.
Celkem 21 hod

ZPĚT NA ZAČÁTEK

Certifikovaný kurz Wechslerovy škály

Kurz probíhá v rámci projektu: „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné a profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech”

Garant a koordinátor: Mgr. Václav Šnorek
Lektorský tým: PhDr. Dana Krejčířová, PhDr. Karolína Malá a Mgr. Václav Šnorek

Informace o kurzu

Wechslerovy škály (WISC-III, WAIS-III) patří k základním testovým psychodiagnostickým metodám používaných klinickými psychology pro zjišťování kognitivních funkcí, resp. struktury intelektových schopností. Cílem kurzu je zajistit srovnatelně stejné vzdělání v teoretickém zázemí testů WISC-III a WAIS-III, znalost zásad jejich praktické aplikace s cílem zajistit dodržování standardních postupů v administraci, kvantitativním a kvalitativním vyhodnocení získaných výsledků včetně interpretace profilu vážených skórů, zhodnocení dosažených indexů a provedení odpovídající diskrepanční analýzy indexů, aby výsledky vyšetření byly spolehlivé a srovnatelné. Skupinová supervize vede k prohloubení schopnosti interpretace testů v kontextu klinicko-psychologického vyšetření; v jejím průběhu si také mohou účastníci osvojit postupy vlastního supervizního vedení.
Kurz je určen pro psychology ve zdravotnictví a pro klinické psychology.

Náplň kurzu

Základní část (4 dni), supervizní část (3 dni).
Přehled kognitivních funkcí. Současné pojetí kognitivního deficitu. Teorie inteligence. Měření inteligence.
Charakteristika testů. Jejich historie. Psychometrické kvality. Obecné zásady administrace a skórování. VIQ, PIQ, CIQ a další indexy.

WISC-III: Postup administrace a vyhodnocení jednotlivých subtestů.

WISC-III: Interpretace jednotlivých vážených skórů, jejich profilu. Interpretace získaných indexů včetně rozdílů mezi nimi. Porovnání výsledků s výsledky didaktických zkoušek a testů speciálních schopností, vytváření kognitivně rehabilitačních a reedukačních plánů.

WAIS-III: Postup administrace jednotlivých subtestů.

WAIS-III: Interpretace jednotlivých vážených skórů, jejich profilu. Interpretace získaných indexů včetně rozdílů mezi nimi.

Specifické profily u jednotlivých skupin pacientů. Výsledky pacientů s organickými psychickými poruchami, poruchami schizofrenního okruhu, poruchami nálady, syndromem ADHD a specifickými poruchami učení.

WMS-III: Postup administrace jednotlivých subtestů. Interpretace jednotlivých vážených skórů. Interpretace získaných indexů včetně rozdílů mezi nimi. Srovnání výsledků ve WAIS-III a WMS-III

Supervize kasuistik z vlastní praxe účastníků, zdůvodnění zvolených diagnostických postupů, závěrů vyšetření a z nich vycházejících návrhů opatření.

Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost

Absolventi certifikovaného kurzu získají zvláštní odbornou způsobilost k aplikaci WAIS-III a WISC-III v souladu s nejnovějšími poznatky; užívání aktuální a relevantní odborné terminologie; oprávnění vykonávat supervizní a posudkovou činnost v oblasti administrace a interpretace WAIS-III a WISC-III v kontextu klinicko-psychologického vyšetření.

Způsob zakončení kurzu

Ověření znalostí formou závěrečné zkoušky.

Trvání kurzu

Celkem 7 jednodenních bloků.

Počet účastníků

Maximálně 15.

Cena

1100,- Kč za jedno setkání.

ZPĚT NA ZAČÁTEK